Đối phó với trời nồm bật điều hòa là lý tưởng nhất